Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de eenmanszaak: BelleRosa Zuiderveen 62  (6718 LA) Ede KvK-nummer:61940623 06 22746551 info@bellerosa.nl www.bellerosa.nl Consument: ieder natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Opdrachtnemer; Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer; Opdrachtgever: Consument of Zakelijke Klant Opdracht / Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde. Hieronder mede begrepen een Overeenkomst op afstand, waarbij in het kader van een door Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen mede daaronder begrepen het doen van een aanbieding of een prijsopgave, het uitbrengen van een offerte dan wel daarover onderhandelen door Opdrachtnemer. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand, herroepingsrecht is niet van toepassing bij Overeenkomsten met een Zakelijke Klant; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht. Training: een activiteit waarbij Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen derden een vaardigheid verbeteren, waaronder begrepen een training,lezing, workshop of cursus. Bijzondere stukken: bloemconcepten voor bedrijven, evenementen en bruiloften en overige gerelateerde zaken.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor een Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden 2. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt, in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigbaar is of onverbindend wordt, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd. 5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 6. Indien de Zakelijke klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is ingestemd. 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3

AANBIEDINGEN/OFFERTE
1. Alle door of namens Opdrachtnemer mondeling of in dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, online aanbiedingen of op enige andere wijze aan Opdrachtgever onder de aandacht gebrachte informatie ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Opdrachtnemer op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, echter met inachtneming van het feit dat voor zover de betreffende foto’s natuur en/ of vers producten waaronder bloemen en planten bevatten, deze kunnen afwijken van de werkelijkheid daar het een natuurpoduct betreft. 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Opdrachtnemer niet. Indien Opdrachtgever evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen 7 (zegge: zeven) dagen nadat Opdrachtnemer de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren. 4. Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 48 uur na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld 5. Aanbiedingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode. 6. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 7. Tenzij anders vermeld luidt de verkoopprijs in euro’s inclusief BTW, met in achtneming van het in artikel 8 bepaalde

Artikel 4

OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de aanvaarding van Opdrachtgever van het door Opdrachtnemer gedane aanbod schriftelijk heeft bevestigd en de bij de het aanbod door Opdrachtnemer gestelde voorwaarden zijn voldaan. De hiervoor bedoelde schriftelijke bevestiging wordt geacht te zijn gegeven indien een daartoe bevoegd persoon namens Opdrachtnemer de betaling in persoon heeft geaccepteerd. 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Opdrachtnemer is bevestigd, kan de Overeenkomst door de Consument worden ontbonden. Indien de Zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Deze Overeenkomst kan niet ontbonden worden door de Zakelijke klant zolang de aanvaarding niet door Opdrachtnemer is bevestigd. 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen bij Opdrachtgever extra door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. 6. Communicatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomst vindt met sterke voorkeur plaats per e-mail of schriftelijk. Opdrachtnemer is niet gehouden te reageren op berichten via WhatsApp, PM’s via Instagram, Facebook of andersoortige sociale media en/of andere communicatiemiddelen, aan het niet reageren hierop kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 5

HERROEPINGSRECHT
(alleen van toepassing voor de Consument) De Consument kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft. De Consument heeft, conform artikel 6:230p BW, geen recht van ontbinding bij de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn dan wel betreffende de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 6

OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging op de hoogte, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Opdrachtnemer gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. 3. Opdrachtnemer kan in geval van overmacht -na overleg met Opdrachtgever – de Overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf werkdagen vertraging ondervindt, is Opdrachtgever bevoegd schriftelijk mede te delen de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 7

LEVERING EN LEVERTIJD
1. Levering geschiedt in de eigen regio op alle dagen van de week, met uitzondering van, zonen feestdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. 3. Het vervoer naar het adres van Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever zelf zorg draagt voor vervoer. De kosten van het vervoer zijn verrekend in de bezorgkosten als bedoeld in artikel 8. 4. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 7 werkdagen met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, te leveren tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5. De levertijd van bijzondere stukken geschiedt in onderling overleg. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een goed of dienst als bijzonder aan te merken. Opdrachtnemer zal dit dan expliciet aangeven. 6. Alle door Opdrachtnemer aangegeven levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 7. Tenzij voor zover hierover tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Opdrachtnemer zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten valt. 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien Opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet Opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever, worden medegedeeld. 9. Opdrachtnemer is niet in verzuim in geval sprake is van een te late levering. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever onverwijld van de te late levering op de hoogte en zal zo spoedig als mogelijk alsnog overgaan tot levering, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen of bij het tot standkomen van de overeenkomst expliciet een van een gebeurtenis afhankelijk levermoment wordt overeengekomen.

Artikel 8

VERPAKKING-, BEZORG- EN ADMINISTRATIEVERGOEDING
Opdrachtnemer heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. Opdrachtgever dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 9

BETALING
1. Betaling van de aankoop van goederen door Opdrachtgever via de webshop/internet geschiedt bij wijze van vooruitbetaling via de bank of iDeal, Creditcard of een andere op de website aangegeven betaalmiddel. Betaling vindt in dat geval direct plaats bij bestelling. 2. Betaling van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verschuldigde bedragen anders dan in lid 1 bedoeld geschiedt overeenkomstig het bepaalde in lid 3. 3. De Opdrachtgever dient de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen uiterlijk 30 dagen voor de leveringsdatum te voldoen op de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling dient te geschieden op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening. 4. Opdrachtnemer is gerechtigd een vooruitbetaling van 25% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verlangen. 5. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is met uitzondering van de achteraf te factureren kosten. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor kosten zoals arbeidskosten en extra kosten achteraf te factureren. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na de facturatie betaald te zijn. 6. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht de van toepassing zijnde wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten. 7. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. Ook alle gerechtelijke kosten, die Opdrachtnemer in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. 8. Er kan slechts bevrijdend betaald worden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening ten name van Opdrachtnemer. 9. Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat deze volledig zijn betaald. 2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Opdrachtnemer het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren. Voor zover het volgens specificaties van Opdrachtgever vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn dan wel betreffende de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben is Opdrachtgever te allen tijde de overeengekomen vergoeding verschuldigd ongeacht of het hiervoor bedoelde eigendomsvoorbehoud door Opdrachtnemer is uitgeoefend. 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer een boete verbeurt van 10% van het door Opdrachtgever verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen– dat Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte. 4. Opdrachtgever verplicht zich jegens Opdrachtnemer om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Opdrachtnemer ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen. Artikel 11 ANNULERING 1. Opdrachtgever kan de bestelling van bijzonder stukken kosteloos annuleren tot 60 dagen vóór de levering. 2. De kosten van de in lid 1 bedoelde annulering tussen 60 dagen en 30 dagen voor de leveringsdatum bedragen 50% van het totaalbedrag. 3. De kosten van de in lid 1 bedoelde annulering tussen 30 dagen of minder voor de leveringsdatum bedragen 100% van het totaalbedrag. 4. Indien sprake is van annuleringen of verplaatsing van de levering c.q. leveringsdatum in verband een belemmerend overheidshandelen of ingrijpen die een beoogd evenement in het geheel niet meer mogelijk maakt zijn, is Opdrachtgever de in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten verschuldigd. 5. Indien sprake is van een verplaatsing van de leveringsdatum heeft Opdrachtnemer het recht om het in artikel 9 lid 5 genoemde vooruitbetaling met een minimum van € 1.500,– in rekening voor de verplaatsing van de levering naar een voor Opdrachtnemer beschikbare datum. 6. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden, ook niet indien Opdrachtgever geen juiste aflevergegevens heeft gegeven, zoals bij ontslag uit ziekenhuis, tijdstip uitvaart, etc.

Artikel 12

INSCHRIJVING EN ANNULERING TRAININGEN
1. Alle Trainingen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Opdrachtnemer is bij onvoldoende inschrijvingen gerechtigd de Training te annuleren, Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Training op de hoogte. 2. Opdrachtgever ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van de inschrijving voor de Training. De inschrijving is definitief wanneer Opdrachtnemer voornoemde ontvangstbevestiging heeft verzonden onder voorbehoud van het in lid 1 bepaalde. 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Training, de locatie of de datum van de training te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de Training kosteloos te verplaatsen/annuleren. 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij ziekte een andere Trainer aan te brengen of de aangeboden Training te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. 5. Indien de Training in geval van overmacht aan de kant van Opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. 6. Annuleren van de deelnamen door Opdrachtgever geschiedt middels en door Opdrachtnemer bevestigde e-mail. 8. De kosten van annuleren, korter dan 14 dagen voor of na aanvang van de training, bedragen 100 % van de deelnamekosten. 9. Opdrachtgever heeft het recht om een willekeurige derde in zijn plaats te doen deelnemen aan de training. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van de training hiervan op de hoogte te stellen 10. Op annulering of afwezigheid wegens ziekte van Opdrachtgever zijn lid 7 en 8 van overeenkomstige toepassing. 11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgever de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van Opdrachtgever ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of (te) belastend is voor ander deelnemers, dit ter beoordeling van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training. 12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijds de deelname van Opdrachtgever te annuleren. De Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht, zonder dat Opdrachtnemer verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van Opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 13

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het intellectueel eigendom van de bijzondere stukken, trainingen en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Opdrachtnemer en onder duidelijke bronvermelding.

Artikel 14

AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtnemer, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade dan wel verwelking van versproducten waaronder bloemen en planten welke te wijten is aan het toedoen, nalaten of onkundig gebruik van Opdrachtgever. Het voorgaande met inachtneming van het in artikel 15 lid 3 bepaalde. 3. Opdrachtnemer verplicht zich de Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft derhalve enkel een inspanningsverplichting. 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten. 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Opdrachtnemer hiervoor verzekerd is. 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden. 8. In het geval Opdrachtnemer de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Opdrachtnemer lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Opdrachtnemer en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. 9. Opdrachtnemer is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van zijn website afhankelijk van haar providers. Opdrachtnemer zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot zijn website en/of het gebruik van zijn website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel Opdrachtnemer hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van zijn website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening. 10. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Opdrachtnemer de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden. 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden.

Artikel 15

KLACHTENREGELING EN GARANTIE
1. De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten. Voor andere goederen dienen deze eveneens te voldoen aan de daarvoor te hanteren normen. 2. Opdrachtnemer verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 3. Ten aanzien van de door Opdrachtnemer aan de Consument geleverde bloemen geeft Opdrachtnemer een versgarantie van 7 dagen, met inachtneming van het in artikel 14 lid 2 bepaalde. 4. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer verzocht worden bewijsstukken aan te leveren. 5. Ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten 6. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren. 7. Gebreken bij een deel van het geleverde geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. 8. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst dient door Opdrachtgever geleverd te worden. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten dient Opdrachtgever het product te tonen bij Opdrachtnemer en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar Opdrachtnemer. 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van Overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen. 3. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Opdrachtnemer en een in het buitenland gevestigde Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Opdrachtnemer is gevestigd.